PERSEVERANCE IS AS A BIBLICAL EMPHASIS AS ASSURANCE

“Abide in Me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, so neither can you unless you abide in Me.” John 15:4 (NASB 1995) read verses 1-10 of John 15 Some Christians have not realized in their lives all that God wants them to be, […]

ISRAEL – THE NATURAL BRANCH

“For I say to you, from now on you will not see Me until you say, ‘BLESSED IS HE WHO COMES IN THE NAME OF THE LORD!’” Matt. 23:39 (NASB 1995) Jesus has been teaching in the temple around chapter 21 to 23 of Matthew, and closes that section out by saying some startling things […]

THE CHRISTIAN’S ATTITUDE TOWARD GOVERNMENT

(read Romans chapter13) There is a difference in the Bible between how we treat civil government and how we look at it. Paul seems to be very respectful, and Peter seems to say the very same thing. But John in Revelation 13 calls human government the ‘Beast’ as the ultimate enemy of God. The anti-Christ […]

WHAT DOES IT MEAN TO CALL ON THE NAME OF THE LORD?

In Genesis 4:26, after the the description of Seth’s son Enos, it says, “…at that time people began to call upon the Name of the Lord. That’s a very interesting statement. To call on the Name of the Lord basically means to worship Him. ‘To call on the name of’ is to pray to, and […]

ANG MGA TAONG MALAPIT KAY HESUS

Nais kong pag-aralan natin ang isang kabanata sa Ebanghelyo ni Juan at hayaan natin ang Banal na Espiritu ang mangusap sa bawat isa sa atin sapagkat sa ganang akin, ako’y walang kakayahan na icommunicate sa inyo ng wagas ang mga Salita ng Panginoon. Pinamagatan ko itong “Ang mga taong malapit kay Hesus”. Nais kong magbigay […]

ANG DILA NG TAO

Basahin Santiago 3:1-13 Marahil ang Santiago (James) 3:13 ay isang bahagi sa buong Biblia na tuwirang nagpapahayag tungkol sa dila ng tao. Mayroon tayong matandang kasabihan, “Siyang kakaunti lamang ang salita, ay matalino” at ako’y kinakabahan para sa aking sarili. Nangaral si Santiago tungkol sa dila sa unang bahagi ng kanyang aklat, hanggang sa huling […]

ANG PAGBIBIGAY NA KATANGGAP-TANGGAP SA DIOS

(basahin 2 Cor. 9:1-15) Ako’y naniniwala na ang susi sa lahat ng pagbibigay-espiritual ay ang biyaya ng Dios. Pinakadakila ang pagbibigay ng Dios sa atin ng ibinigay Niya ang Kanyang Anak bago pa man tayo humingi ng anomang bagay sa Kanya, anupa’t kinakailangan na ito’y tanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsisisi. Wala tayong paguusapan […]

BIBLE TRUTHS IN TENSION

In order to understand inspired Scriptures correctly, i submit to you it is crucial to realize that the Bible is an eastern book, and the Holy Spirit addressed an eastern culture (Palestine) with hyperbolic overstatements of truth in paradoxical or dialectical tension with another hyperbolic overstatements of truth. In other words, the Bible seems to […]

Elijah – A Man Of Like Passion As We Are

In contrast to what majority of people think, that the Prophet Elijah was a mighty prophet of God, that he was a mighty miracle worker, and we somehow have managed to wrap Elijah in a mantle of supernaturalism that makes him seem to be someone unapproachable, someone who belongs to a different league, but that […]

INARING-GANAP NG BIYAYA SA PAMAMAGITAN NG PANANAMPALATAYA

Ang mga saligang talata sa Biblia na pinagbabatayan ng konsepto ng “Justification by grace through faith” ni Martin Luther noong panahon ng Protestant Reformation ay ang Romans 3:21-31. Kung babasahin natin ang unang bahagi ng aklat ng Romans, doon sa chapter 1:1-20 ay narito ang pagbibigay-diin ni apostol Pablo ng pangangailangan ng buong sangkatauhan ng […]

SLOTH DULLS THE SENSES

“There is much more we would like to say about this, but it is difficult to explain, especially since you are spiritually dull and don’t seem to listen. You have been believers so long now that you ought to be teaching others. Instead, you need someone to teach you again the basic things about God’s […]

“ABIDING IN JESUS” – PERSEVERANCE OF THE SAINTS

“Abide in Me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, so neither can you unless you abide in Me.” John 15:4 (NASB 1995) Some Christians have not realized in their lives all that God wants them to be, that somehow, they have compromised themselves […]